Privacyverklaring

 

Verantwoordelijkheid

Join-IT, gevestigd aan de Spelbergsweg 17, te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Deze verklaring is van toepassing op alle door Join-IT geleverde producten en diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Join-IT verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze producten en/of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Welke gegevens wij verwerken

Gegevens die Join-IT in het kader van de hieronder omschreven doeleinden verwerkt, betreffen:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • K.v.K.- en btw-nummer (in geval van een bedrijfsmatige relatie)
 • Naam (voorletters, evt. tussenvoegsels en achternaam)
 • Geslacht (uitsluitend ten behoeve van het bepalen van de juiste aanhef)
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel- of vastnetnummer)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Bijzondere persoonsgegevens

Join-IT verwerkt geen gegevens die door de wetgever als ‘Bijzondere persoonsgegevens’ worden aangemerkt.

Waarom hebben wij de gegevens nodig?

Als u een overeenkomst hebt met Join-IT, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook worden gebruikt voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Join-IT. Bijvoorbeeld om u via een nieuwsbrief (na aanmelding) te informeren over activiteiten van Join-IT. Wilt u niet (meer) worden benaderd d.m.v. onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Join-IT gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarvan bij. In dat kader behoudt Join-IT zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren

Join-IT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Join-IT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Join-IT gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar gdpr@join-it.nl.

Uw privacyrechten

Als u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Join-IT u hierover binnen vijf werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via gdpr@join-it.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via gdpr@join-it.nl.

Deze privacyverklaring is vernieuwd op 15-11-2020